Programöversikt TsarAnor 4.1

Herr Blom,ansvarig för programutveckling på TsarAnor

 

Allmänt.
De flesta släktforskningsprogram klarar ungefär samma  grundläggande uppgifter men på ett mer eller mindre komplicerat sätt. Det kan skilja i detaljer, t.ex. i utseende av skärmbilder och utskrifter, grafisk presentation etc.

TsarAnor utför alla de grundläggande funktionerna som de flesta redan existerande program men skiljer sig  också i flera avseenden.

Nedan redogöres i ett antal punkter för sådana avvikelser men den bästa uppfattningen får man givetvis genom att ladda ned TsarAnor Start och själv prova.  

Översiktlighet
I TsarAnor ligger alltid en personlista eller en dokumentlista i botten av skärmbilden vilket ger en god översikt över inmatat material. Då listorna dessutom lätt kan omsorteras eller visas selekterade, så att endast ett begränsat urval visas, är det mycket lätt att finna en viss person eller ett visst dokument.

Dokument
Med dokument menas i TsarAnor en källa som är specificerad i detalj och i allmänhet innehåller ett citat. Ett dokument kan vara utdrag ur en kyrkobok, testamente, skolbetyg, bouppteckning, tidningsartikel, dödsannons, inskription på gravsten, privatbrev, ja nästan vad som helst som kan specifieras och som ger information om en person. Dokument är viktiga element i TsarAnor.

Dokumentkort
Dokumentkortet nås lätt via dokumentlistan. Det innehåller alla uppgifter samlade om ett dokument, fördelat på 3 kortflikar. Däri kan ingå förutom dokumenttext, även bilder och kartor samt länkar till olika relevanta internetsajter. Det innehåller även en lista på alla personer som är berörda av dokumentet med en genväg till personkort så att man lätt kan kontrollera personuppgifter..

Personkort
Personkortet nås lätt via personlistan. Det innehåller alla uppgifter samlade om en person, fördelat på 7 kortflikar. Däri kan ingå förutom biografi och andra texter, även bilder och kartor samt länkar till relevanta internetsajter.  Det visar även personens föräldrar, syskon, makar, barn och närstående. Vidare  finns där en lista på alla dokument som är kopplade till personen samt en genväg till dokumentkort så att man lätt kan läsa citat.

Platsangivelser.
I de flesta släktforskningsprogram anges en plats för en händelse som en tämligen ostrukturerad textsträng, sammansatt av platsangivelser av olika dignitet. I TsarAnor är platsangivelser strukturerade på  de fyra nivåerna Ställe(by,gård etc.), Församling, Kommun  och Län. Detta har bl.a.fördelen att man kan sortera på var och en av de fyra nivåerna och samtidigt selektera på en eller flera nivåer i kombination.

Släktbok
Släktbok är i TsarAnor benämningen på alla uppgifter om en grupp individer vars släktskap och andra förhållanden är registrerade i en gemensam relationsdatabas tillsammans med andra kompletterande filer. Man kan minska en släktbok genom att ta bort registrerade individer eller öka en släktbok genom att lägga till nya individer eller genom att lägga samman två släktböcker till en. Man kan ha sitt material uppdelat i så många släktböcker man vill och det finns ingen risk för sammanblandning av uppgifter utan varje släktbok behandlas som en separat enhet.

Register
I TsarAnor är tanken att inte bara platsangivelser utan även händelser, källor och arkivkoder (kyrkoarkiv m.m.) skall vara så enhetliga som möjligt. Därför levereras med TsarAnor ett basregister med förslag till enhetliga benämningar av  Arkivkoder, Församlingar, Händelser, Kommuner, Källor och Län. I dessa basregister kan man sedan hämta uppgifter till motsvarande register på släktboksnivå. Dessa senare kan dessutom ändras eller kompletteras enligt användarens önskemål.

Ställeregister
I TsarAnor betecknar Ställe en plats på nivå under Församling, t.ex. en gård, en by, ett mindre samhälle etc. Det fungerar som de 6 övriga registren omnämnda ovan men det finns inget basregister att hämta uppgifter ifrån. I  stället får man skapa sitt ställeregister själv men har å andra sidan möjlighet att lägga in många uppgifter och bilder, kartor, internetlänkar etc, - se även  Nyheter.

Proband och släktkod
I TsarAnor kan man i personlistan och personkorten se hur varje person är släkt med Proband. Släktskapet uttrycks med en släktkod. Proband kan lätt ändras med en knapptryckning varvid ny släktkod automatiskt genereras för varje registrerad person. Man kan därigenom bl.a. selektera på släktkod. Om man selekterar på "MFM" visas en lista på alla vars släktkod börjar med "MFM" t.ex  morfars mor (MFM), morfars mormors syster (MFMMs) och morfars mormors man (MFMMm). Man kan också direkt söka upp t.ex. den eller de som är Probands farmors farfars syster (FMFFs).

Viktiga personuppgifter
Förnamn, Efternamn, Födelsedatum och Kön är särskilt viktiga uppgifter för att karakterisera en person. Därför är Personkortets ledtexter för dessa begrepp skrivna med fetstil. Kön är en obligatorisk uppgift som måste vara angiven innan man sparar. För att man ej skall glömma att mata in någon av de övriga särskilt viktiga uppgifterna får man istället en påminnelse när man sparar Personkortet. Vill man ej bli påmind kan man stänga av denna funktion i Inställningar. Är födelsedatum okänt eller bara delvis känt eller osäkert kan man lämna rutan för födelsedatum tom eller ange vad man vet. I TsarAnor har byggts in, dels det allmänt vedertagna systemet med kvalitetsangivelser för datum som härstammar från GEDCOM, dels en möjlighet att datum kan kompletteras med "?" på ett noga angivet sätt. Allt detta är i detalj beskrivet i det hjälpprogram som är inbyggt i TsarAnor.

Föräldrar
För att kunna registrera barn måste bägge föräldrarna vara registrerade som personer och de måste vara registrerade som makar vilket ej betyder att de nödvändigtvis måste vara gifta. Skulle endast den ena maken vara känd genererar programmet automatiskt en "Okänd far" eller "Okänd mor". Denna ordning är nödvändig för att TsarAnor skall kunna skilja mellan helsyskon och halvsyskon.

Bilder, kartor och internetlänkar.
I såväl Dokumentkort som i Personkort och Registerkort kan man bekvämt använda bilder av olika slag.  De kan förvaras i särskilda mappar som skapas samtidigt som en ny släktbok eller varsomhelst i användarens datorsystem eller hämtas hem fråm Internet via en länk. De kan sedan visas i TsarAnor antingen genom TsarAnors program för bildvisning eller genom datorns inbyggda bildvisningsprogram. Antalet bilder är i princip obegränsat,  men i praktiken bör man vara restriktiv då det gäller bildfiler som kräver stort lagringsutrymme.

Inga konstiga begrepp att hålla reda på
TsarAnor är lätt och bekvämt att använda bl.a. därför att begrepp som flock, flagga, notis, personkod, reg.nummer etc, som förekommer i många program, är något som man inte behöver tänka på i TsarAnor.

Skrivutrymme
Ambitionen har varit att behovet av lösa lappar och bilder bredvid skall vara nästintill inget då det finns gott om skrivfält på program-, släktboks-, person- och dokument- och registernivå.

Hjälp
TsarAnor levereras med ett omfattande hjälpprogram som ger svar på de flesta frågor som kan dyka upp under den första tiden man använder TsarAnor. Hjälpen kan i vissa fall synas onödigt detaljerad men ambitionen har ibland varit att förklara varför programmet är utformat på visst sätt. Som komplement till hjälpen medlevereras släktboken DemoFamilj. Denna är i huvudsak ett utdrag ur en verklig släktbok och avsikten är att den skall ge ett exempel på hur man kan använda TsarAnor.

 


Norton 360
Skriv ut | Skapad med TSARWebb